gettyimages-1092342314-170667a (1)

Compliance

Hoge eisen aan integriteit en fair play.

In de volledige maxon Group staat kwaliteit centraal in ons handelen. Dat geldt niet alleen voor onze producten, maar betekent ook dat we in alle aspecten van onze bedrijfsactiviteit ethisch, eerlijk en volgens de wet optreden. 

Samen voor ethiek & compliance

Bij maxon is elke medewerker verantwoordelijk voor het naleven van onze bedrijfsnormen. We moedigen daarom alle medewerkers en iedereen die een commerciële relatie heeft met de maxon Group aan om vermoedelijke schendingen te melden, opmerkingen of vragen over compliance te uiten en open hun mening uit te spreken. Dit is voor ons een belangrijke bijdrage tot een goede bedrijfscultuur. Iedereen die blijk geeft van integriteit door een probleem of overtreding te melden, kan erop rekenen dat zij daar geen nadeel van zullen ondervinden. 

Gedragscode voor leveranciers:

Kwaliteit in de volledige toeleveringsketen

Wij verwachten van onze leveranciers dat ze volgens onze strenge kwaliteitseisen werken en alle wettelijke, interne en internationaal erkende kwaliteits- en veiligheidsnormen naleven. We werken met talrijke leveranciers al decennia lang met vertrouwen en succes samen. Onze Gedragscode is de basis voor ecologisch, sociaal en ethisch handelen in onze volledige toeleveringsketen – van de grondstoffen tot het afgewerkte aandrijfsysteem dat de productie verlaat.   

Compliance

Een incident melden

Meldingen helpen om overtredingen voortijdig tegen te gaan en de schade voor ons bedrijf, onze medewerkers en onze commerciële partners te beperken.  

 

Als u concrete aanwijzingen hebt dat onze normen niet worden gerespecteerd en/of u gedrag ziet dat indruist tegen onze gedragscode, onze interne reglementen of wettelijke bepalingen, vragen wij u om dit te melden via ons anonieme externe systeem, om ons zo actief te helpen bij het onderzoek.  

 

De mogelijkheid om meldingen te doen is niet alleen beschikbaar voor alle medewerkers van de maxon Group, maar ook voor klanten, leveranciers en andere derde partijen.

 

Het systeem is beschikbaar in verschillende talen en maakt een vertrouwelijk en met versleuteling beschermd gesprek mogelijk. Lees voorafgaand aan de oproep daarom ook onze privacyverklaring. 

QR code (1)

Meldingen doen – maar hoe?

Om meldingen te kunnen bewerken en, waar nodig, gepaste maatregelen te kunnen nemen, is het belangrijk dat de melding zo concreet mogelijk geformuleerd wordt. De beschrijvingen moeten ook begrepen kunnen worden door mensen die niet in het vak zitten. Het beantwoorden van deze vijf vragen is erg nuttig bij een melding: 

Wie? - Om wie gaat het? Wie is betrokken?

Wat? - Wat is er gebeurd? Beschrijving van het incident.

Wanneer? - Wanneer heeft het voorval zich voorgedaan?

Hoe vaak? - Hoe vaak is het gebeurd?

Waar? - Op welke plek heeft het voorval zich voorgedaan?

Veelgestelde vragen

 • Heeft maxon een bedrijfsomvattend proces?

  Ja. maxon voert een bedrijfsomvattend, transparant, openbaar en uniform klacht- en meldproces. Alle klachten en meldingen van medewerkers of derden worden gelijk behandeld – voor zover dit wettelijk is toegestaan.

 • Wat kan ik melden?

  Elk vermoeden van een daadwerkelijke of mogelijke schending van de wet of interne voorschriften – ook als het gaat om mensenrechten en milieurisico’s of -verplichtingen. Het vermoeden kan betrekking hebben op individuele medewerkers van maxon of bijvoorbeeld op een transactie van maxon of een leverancier van maxon.

  Dien alleen een klacht of melding in als u overtuigd bent van de juistheid. 

 • Wie behandelt mijn klacht of melding?

  De interne onderzoeksdienst van maxon. Dit is het centrale “meldpunt” in het bedrijf. Het ontvangt alle klachten en meldingen, ongeacht hoe ze worden gemeld. Het meldpunt rapporteert direct aan de Chief Compliance Officer, die toegang heeft tot de directie en de raad van beheer van maxon international ag. De medewerkers van het meldpunt zijn onpartijdige, getrainde specialisten en hebben een bijzondere zwijgplicht. Het bedrijf zal contact met u opnemen om eventuele onduidelijkheden op te helderen. We zullen uw klacht met u bespreken. Dat kan natuurlijk alleen als we contact met u kunnen opnemen. 

 • Wordt mijn identiteit vertrouwelijk behandeld?

  Ja. Alle klachten en meldingen worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld en kunnen ook ingediend worden zonder uw naam te vermelden. Voor maxon is het erg belangrijk dat we uw bezorgdheden vertrouwelijk behandelen. U, als melder, bent beschermd! Vertrouwelijke gegevens mogen uitsluitend worden doorgegeven als dit noodzakelijk is en wettelijk is toegestaan. Ook onze leidinggevenden zijn verplicht meldingen vertrouwelijk door te geven aan ons meldpunt.  

 • Wat gebeurt er met mijn klacht of melding als die is onderzocht?

  Dat hangt af van de situatie: zodra de klacht of melding is onderzocht, kan het meldpunt de kwestie voor behandeling en nader onderzoek toewijzen aan een andere bevoegde afdeling binnen het bedrijf of aan een bevoegde overheid. Het meldpunt kan de klacht of melding ook zelf behandelen. Tijdens het onderzoek bekijkt het meldpunt alle relevante documenten, spreekt het met getuigen en de betrokkenen, en analyseert het, waar nodig, elektronische gegevens. Aan het einde van het onderzoek worden de resultaten in een verslag genoteerd en doorgestuurd naar de interne afdelingen die deze informatie nodig hebben. Een onderzoek kan leiden tot aanbevelingen voor disciplinaire maatregelen (bijv. ontslag, waarschuwing, overplaatsing) of andere maatregelen inzake risicobeheersing of andere interne processen. 
  Voor zover dit mogelijk is en wettelijk is toegestaan, wordt u binnen drie maanden geïnformeerd over de genomen maatregelen – ook als het onderzoek dan nog niet is afgerond.